Αρχική Σελίδα Καταστατικό Ένωσης

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ "ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ”


ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

Άρθρο 1ο


Ιδρύεται στην Καρδίτσα δευτεροβάθμιο Σωματείο με την επωνυμία "ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ", με έδρα την πόλη της Καρδίτσας,


ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΩΝ

Άρθρο 2ο


Σκοποί της Ένωσης :
1) Η ανύψωση του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου της πόλης και της ευρύτερης περιοχής του Νομού Καρδίτσας.
2) Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και ενότητας των πολιτιστικών συλλόγων του Καρδιτσιώτικου χώρου και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων τους.
3) Η καλλιέργεια επικοινωνίας, συνεργασίας, γνωριμίας,
ανάπτυξης στενοτέρων πνευματικών δεσμών και σχέσεων μετά των
αποδήμων Καρδιτσιωτών, για τη διατήρηση, διαφύλαξη και ανάπτυξη παραδόσεων, ηθών, εθίμων και αγάπης και προσφοράς για τη γενέτειρα.
4) Η προώθηση ενός αυτόνομου, αποκεντρωμένου, ελεύθερου,
αδέσμευτου και πολιτικοποιημένου πολιτιστικού κινήματος, καθώς και η προάσπιση της ελεύθερης λειτουργίας των συλλόγων από αυθαίρετες παρεμβάσεις απ’ οπουδήποτε και αν προέρχονται.
Η συμμετοχή της Ένωσης στα κέντρα λήψης των αποφάσεων που αφορούν το πολιτιστικό κίνημα του Νομού μας,
5) Η ανάπτυξη και η διάδοση των ιδεών της ελευθερίας,
της δημοκρατίας, της ειρήνης και της εθνικής ανεξαρτησίας, καθώς και η συμβολή στην έρευνα, την προώθηση και διεκδίκηση
της λύσης των τοπικών προβλημάτων.
6) Η προβολή και προώθηση του πολιτιστικού δυναμικού του
Νομού μας σε πανελλήνιο και παγκόσμιο επίπεδο.


Άρθρο 3ο

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών της Ένωσης είναι:
1. Η έκδοση περιοδικού τύπου και η δημοσίευση σε αυτό
παντός είδους ιστορικού, λαογραφικού, φιλολογικού και πολιτισμικού υλικού της δραστηριότητας του πολιτιστικού κινήματος και ειδικότερα της ζωής και δράσης των πολιτιστικών συλλόγων του Νομού Καρδίτσας.
2. Η ίδρυση και οργάνωση Βιβλιοθήκης και η συγκέντρωση,
η επανέκδοση συγγραμμάτων και μελετών αφορώντων την πολιτιστική ιστορία της Καρδίτσας.
3. Η ίδρυση και οργάνωση Γραφείων και Λέσχης των μελών
της Ένωσης για την συγκέντρωση και ψυχαγωγία των μελών της.
4. Η οργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών, συνεδρίων και διαλέξεων για την επιμόρφωση και διαφώτιση των μελών της Ένωσης και γενικώτερα του λαού της Καρδίτσας για θέματα που αφορούν τον πολιτισμό.
5. Η οργάνωση Ομάδων Εργασίας της Ένωσης στην Καρδίτσα καθώς και σε πόλεις, κωμοπόλεις και Κοινότητες του Νομού Καρδίτσας.
6. Η διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων και συνεστιάσεων για την ψυχαγωγία των μελών και την εξασφάλιση πόρων για τη διαβίωση και επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.
Ιδιαίτερα η διοργάνωση και τέλεση των δύο κορυφαίων πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων : α) “ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΕΙΑ”: πολιτιστικές εκδηλώσεις με παγκόσμια συμμετοχή, αφιερωμένες στο συντοπίτη μας ήρωα Γεώργιο Καραϊσκάκη, που από της ίδρυσής της η Ένωση ανέλαβε την ευθύνη της ετήσιας διοργάνωσης και τέλεσής των και β) "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ": που καθιέρωσε και κατέστησε πανελλήνιο θεσμό, που στοχεύει στην ενθάρρυνση και επιβράβευση της ερασιτεχνικής δημιουργίας και καλλιέργεια θεατρικής παιδείας. Οι λεπτομέρειες της διοργάνωσης και ετήσιας τέλεσης των παραπάνω κορυφαίων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που καθιερώθηκαν και κατέστησαν θεσμοί, θέλουν καθορισθεί με αντιστοίχους Εσωτερικούς Κανονισμούς, εγκεκριμένους με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών της Ένωσης
7. Κάθε άλλο νόμιμο και ηθικό μέσο πού κρίνεται πρόσφορο για την προαγωγή ή πραγμάτωση των σκοπών της Ένωσης.


Άρθρο 4ο

Η Ένωση για την επίτευξη και προαγωγή των σκοπών της μπορεί να συνεργάζεται με όλα τα πολιτιστικά Σωματεία της πόλης και του Νομού Καρδίτσας, των άλλων Νομών της Θεσσαλίας και ολοκλήρου του Ελλαδικού χώρου και να μετέχει οργανικά σε ανώτερες συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Ομοσπονδίες, Συνομοσπονδίες, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
Στην επιδίωξη των σκοπών της η Ένωση επιζητεί τη συνεργασία επιστημονικών, πνευματικών, καλλιτεχνικών και εκπολιτιστικών γενικά παραγόντων, εκπροσώπων της Εκκλησίας, Σχολείων και εκπαιδευτικών, κρατικών Υπηρεσιών, Δήμων και Κοινοτήτων ή άλλων Οργανισμών και νομικών ή φυσικών προσώπων δυναμένων να συμβάλλουν στην πραγματοποίηση των επιδιωκόμενων σκοπών της.ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

Αρθρο 5ο


Η Ένωση έχει σφραγίδα στρογγυλή που γράφει περιφερειακά: "ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔ1ΤΣΑΣ ΕΤΟΣ 1985" και στο μέσον απεικόνιση χάρτη Νομού Καρδίτσας.

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 6ο


Μέλη της Ένωσης μπορούν να είναι όλοι οι αναγνωρισμένοι καταχωρημένοι στα Βιβλία αναγνωρισμένων σωματείων Πρωτοδικείου Καρδίτσας πολιτιστικοί σύλλογοι, καθώς και αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δημοσιευμένες στο Πρωτοδικείο Καρδίτσας, που έχουν έδρα την πόλη και την ευρύτερη περιοχή του Νομού Καρδίτσας και ασκούν πολιτιστικό έργο, έχοντας την ενεργό διάθεση και δυνατότητα να εργαστούν για την επιτυχία των σκοπών της. Εξαιρούνται οι σύλλογοι με αποκλειστική αθλητική δραστηριότητα.
Τα μέλη της Ένωσης εγγράφονται, μετά από υποβολή αίτησης του υποψήφιου προς εγγραφήν του Συλλόγου στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ένωσης, (προμηθευομένου του εντύπου της αίτησης από τα Γραφεία της) στην οποία δηλώνεται η επιθυμία να γίνει μέλος, καθώς και η γνώση και αποδοχή του Καταστατικού της Ένωσης, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά εγγραφής : α) Αντίγραφο Καταστατικού, β) Πιστοποιητικό εγγραφής του στα Βιβλία αναγνωρισμένων σωματείων Πρωτοδικείου Καρδίτσας, γ) Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου και δ) Κατάλογο αντιπροσώπων (δύο) (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών.
Επί της αιτήσεως αποφαίνεται το Δ.Σ. της Ένωσης στην πρώτη τακτική συνεδρίαση του, μετά την υποβολή της αιτήσεως, κάνοντας δεκτή ή απορρίπτοντας αυτήν αιτιολογημένα κατά πλειοψηφία, μέσα σε προθεσμία το βραδύτερο δύο μηνών από της υποβολής και καταχώρησης των σχετικών δικαιολογητικών της εγγραφής στο οικείο Πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων.
Σε περίπτωση πού το Δ.Σ. απορρίψει την αίτηση ή δεν αποφασίσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ο ενδιαφερόμενος σύλλογος μπορεί να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της αποφάσεως της απορριπτικής της εγγραφής στον ενδιαφερόμενο με συστημένη επιστολή, που αποφασίζει οριστικά. Τα γενόμενα δεκτά σαν μέλη καταβάλλουν το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή στην Ένωση και από την ημέρα εκείνη θεωρούνται τακτικά μέλη καταχωρούμενα στο Μητρώο Μελών της Ένωσης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 7ο


Τα μέλη υποχρεούνται να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες της Ένωσης και να αναπτύσσουν πολιτιστική δραστηριότητα στην περιοχή τους.
Τα μέλη υποχρεούνται να εκπληρώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις απέναντι στην Ένωση, ήτοι να καταβάλλουν εφ' άπαξ το ποσό του δικαιώματος εγγραφής και το ποσό Της ετήσιας συνδρομής προς την Ένωση. Το δικαίωμα εγγραφής ορίζεται για τα μέλη στο ποσόν των πέντε (5) ΕΥΡΩ καταβαλλόμενον εφ' άπαξ κατά την εγγραφή και το ποσόν της ετήσιας συνδρομής ορίζεται στο ποσόν των δέκα (10) ΕΥΡΩ. Τα παραπάνω ποσά μπορούν να αυξομειώνονται με αποφάσεις της Γ.Σ. της Ένωσης.
Μέλος, που καθυστερεί την ετήσια συνδρομή του, μετά από έγγραφη προειδοποίηση, στερείται του δικαιώματος "εκλέγειν και εκλέγεσθαι" και διαγράφεται μετά από πρόταση του Ταμία της Ένωσης, με απόφαση του Δ.Σ. που επικυρώνει η Γενική Συνέλευση. Το μέλος αυτό, ύστερα από αίτησή του στο Δ.Σ. της Ένωσης, μπορεί να επανεγγραφεί με απόφαση του Δ.Σ. και ταυτόχρονη καταβολή της καθυστερούμενης ετήσιας συνδρομής.Άρθρο 8ο


Τα μέλη της Ένωσης, έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού και των Εσωτερικών Κανονισμών (εγκριθέντων και ψηφισθέντων από Γενικές Συνελεύσεις), καθώς και τις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ. της.
Με αιτιολογημένες αποφάσεις του Δ.Σ. της Ένωσης διαγράφονται: α) Μέλη μη εκπληρούντα τις υποχρεώσεις τους στην Ένωση ή μη συμμορφούμενα με τις διατάξεις του Καταστατικού, των Εσωτερικών Κανονισμών, των αποφάσεων Γ.Σ. και Δ.Σ. της Ένωσης μετά από απόφαση του Δ.Σ., που επικυρώνει η Γ.Σ. , β) Μέλη επιδεικνύοντα αποδεδειγμένα συμπεριφορά ασυμβίβαστη με τους σκοπούς της Ένωσης, παραβλέποντα τα συμφέροντα αυτής, γ) Μέλη καταδικασθέντα τελεσιδίκως για πράξη απιστίας ή κατάχρησης σχετικά με τη διαχείριση της περιουσίας της Ένωσης, επιτρεπομένης της προσφυγής του διαγραφέντος ενώπιον της Γ.Σ. των μελών, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση με συστημένη επιστολή της αποφάσεως διαγραφής .
Ειδικά για τη διαπίστωση συνδρομής λόγου διαγραφής για συμπεριφορά μέλους ασυμβίβαστη με τους σκοπούς της Ένωσης, που ζημιώνει λόγω και έργω αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. διορίζεται μέλος του Δ.Σ., σαν Εισηγητής, που διενεργεί, προκαταρτική έρευνα, το πόρισμα της οποίας σε συνδυασμό με την προηγούμενη απολογία του μέλους λαμβάνονται υπ’ όψιν για τη διαγραφή ή μη του μέλους.
Κάθε μέλος δύναται με έγγραφη δήλωση του στο Δ.Σ. της Ένωσης να ζητήσει τη διαγραφή του από την Ένωση, δυνάμενο να ζητήσει την επανεγγραφή του, σύμφωνα με τις διατυπώσεις του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού.


Άρθρο 9ο


Τα μέλη της Ένωσης, που έχουν δικαίωμα "εκλέγειν και εκλέγεσθαι" στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, εμφανίζονται με την αυτοπρόσωπο παρουσία των οριζόμενων εκπροσώπων τους που ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις, μη επιτρεπομένης της καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκπροσωπήσεώς τους σ’ αυτές. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των τηρουμένων Βιβλίων και Εντύπων τη ς Ένωσης, μετά από έγγραφη αίτησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.
Τα μέλη της Ένωσης έχουν ίσα δικαιώματα. Κανένα ιδιαίτερο δικαίωμα δεν απονέμεται ή επιβάλλεται, παρά μόνο εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ή αποφασίζεται από το σύνολο των μελών της Ενωσης.


ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ

Άρθρο 1Οο


Ο κάθε σύλλογος - μέλος της Ένωσης εκλέγει δυο (2) τακτικούς και δυο (2) αναπληρωματικούς αντιπροσώπους στην Ένωση κάθε τέσσερα χρόνια, υποχρεούμενος για κάθε μεταβολή ή αλλαγή δηλωθέντος αντιπροσώπου του να ενημερώνει εγγράφως αμέσως τη Γραμματεία της Ένωσης. Οι αντιπρόσωποι συμμετέχουν στις Γ.Σ. της Ένωσης όπου εκφράζουν τις απόψεις και τις προτάσεις του συλλόγου τους γραπτά ή προφορικά. Μπορούν όμως κατά τη συζήτηση να διαμορφώσουν ίδια γνώμη και να κάνουν προσωπικές τοποθετήσεις
Οι αντιπρόσωποι έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε όλα τα όργανα της Ένωσης.
Οι αντιπρόσωποι εκπίπτουν από την ιδιότητά τους:
1. Αν ο σύλλογος – μέλος αποχωρήσει ή διαγραφεί από την Ένωση.
2. Αν ο σύλλογος - μέλος με γραφτή του δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης αναφέρει, την ανάκληση και αντικατάστασή του.
3. Αν ο σύλλογος – μέλος με γραφτή του δήλωση αναφέρει ότι τον διέγραψε από μέλος του και τον αντικαθιστά.
Στις παραπάνω περιπτώσεις αν ο αντιπρόσωπος κατέχει μια κάποια θέση στο Όργανο αντικαθίσταται από τον πίνακα των αναπληρωματικών.


ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 11ο


Η Ένωση διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), που αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα, Ταμία, Έφορο και πέντε μέλη. Εκλέγονται κάθε τέσσερα (4) χρόνια, ένδεκα (11) τακτικά μέλη και πέντε (5) αναπληρωματικά, από τα έχοντα δικαίωμά ψήφου, δηλαδή τα εγγεγραμμένα προ δύο (2) μηνών τουλάχιστον, από την ημερομηνία ασκήσεως του δικαιώματος ψήφου και έχοντα εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους στην Ένωση, με μυστική ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, στην τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση, που πραγματοποιείται κατά τον τελευταίο μήνα προτού να λήξει, ο τέταρτος χρόνος θητείας του Δ.Σ.
Οι ένδεκα (1 1 ) εκλεγέντες Σύμβουλοι , μέσα στη πρώτη μετά την εκλογή τους εβδομάδα , μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου, συγκροτούνται σε Σώμα, με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου , Γενικού Γραμματέα, Ειδικού Γραμματέα, Ταμία και Εφόρου, με μυστική ψηφοφορία. Αι υπηρεσίες των μελών του Δ . Σ. παρέχονται αφιλοκερδώς και τα αξιώματα είναι τιμητικά. Η διάρκεια της θητείας του Δ. Σ. είναι τεσσάρων (4) ετών, το δε έτος αρχί ζει από την ημερομηνία των Αρχαιρεσιών. Τα μέλη του Δ. Σ. είναι επανεκλέξιμα. Τα μέλη του Δ. Σ. είναι αλληλέγγεια, υπεύθυνα για κάθε ζημία. Η Γενική Συνέλευση (μπορεί να ανακαλέσει μέλος ή μέλη του Δ.Σ. με απόφαση, που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία σε Γ. Σ. Τα παραιτημένα ή ανακλημένα μέλη του Δ.Σ. αναπληρώνονται από τα πρώτα στη σειρά του πίνακα των αναπληρωματικών μελών.
Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά μία φορά τον μήνα σε συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτού του και έκτακτα, όταν αυτό κρίνει ο Πρόεδρος ή με έγγραφη πρόταση τουλάχιστον τεσσάρων ( 4 ) μελών, στην οποία ορίζονται και τα συζητητέα θέματα και αποφασίζει για κάθε θέμα πού αφορά τη διοίκηση και διαχείριση της Ένωσης . πλην των θεμάτων που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γ.Σ. Το Δ.Σ. συνεδριάζει σε απαρτία
και αποφασίζει έγκυρα με την παρουσία έξι (6) τουλάχιστον μελών του. Αι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε ισοψηφία κρίνει η ψήφος του Προέδρου. Για προσωπικά θέματα συμβούλων οι αποφάσεις λαμβάνονται με απαρτία( 7 )μελών, χωρίς τη συμμετοχή και ψήφο σ’ αυτήν του μέλους του Δ.Σ. για το οποίο ανέκυψε το προσωπικό θέμα.
Μέλος του Δ. Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις ( 3 ) συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις , θεωρείται παραιτούμενο και εκπίπτει του αξιώματος του με απόφαση του Δ.Σ. και τη θέση του παίρνει αυτοδικαίως το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Τα εκλεγόμενα αναπληρωματικά μέλη, στην περίπτωση που δεν αναπληρώ νουν κενή θέση τακτικού διοικητικού συμβούλου, με απόφαση του Δ.Σ. μπορούν να μετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., ακόμη και να λαμβάνουν βοηθητικά αξιώματα μελών Δ. Σ. , χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου σ ΄αυτές.
Το Δ.Σ. είναι τα εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων της Γ. Σ. και συντονίζει την δράση της Ένωσης σύμφωνα με τις αρχές του Καταστατικού. Συντάσσει τον ετήσιο Προυπολογιομό της Ένωσης που υποβάλλει στην προηγούμενη της ισχύος του τακτική Γ. Σ των μελών για έγκριση , έχοντας το δικαίωμα δεδικαιολογημένα να αυξομοιώνει εγκεκριμένες δαπάνες του προϋπολογισμού ή να βρεί νέους πόρους για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της Ένωσης και την πραγματοποίηση των σκοπών της με την προϋπόθεση οι δαπάνες να μην υπερβαίνουν στο σύνολό τους, τους πόρους της Ένωσης χωρίς την έγκριση της Γ. Σ. Συντάσσει ομοίως τον ετήσιο Απολογισμό και Έκθεση ετήσιας δραστηριότητας της Ένωσης και υποβάλλει, αμφότερα μαζί με την ετήσια Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για έγκριση στην ετήσια τακτική Γ.Σ. Συγκαλεί το Δ.Σ. τα μέλη της Ένωσης σε τακτικές και έκτακτες Γ.Σ διαχειρίζεται την περιουσία της Ένωσης, παίρνει τα απαραίτητα ,μέτρα που αφορούν την Ένωση και τους συλλόγους μέλη.
Το Δ.Σ. καταρτίζει το ετήσιον Πρόγραμμα εργασιών της Ένωσης. Για το καταμερισμό και την καλύτερη οργάνωση των εργασιών της Ένωσης, δύναται με αποφάσεις του να καταρτίζει και διορίζει επταμελείς ή και εννεαμελείς Επιτροπές Εργασίας, μόνιμες ή προσωρινές, από μέλη αντιπροσώπους Συλλόγων ή και σε περίπτωση ελλείψεως ειδικών από ειδικούς μη μέλη της Ένωσης, υπό την προεδρία μέλους του Δ. Σ. , καθορίζοντας και τον κύκλο εργασιών εκάστης Επιτροπής Εργασίας και αναθέτον σ ΄ αυτές την διαχείρηση ή μελέτη ειδικών θεμάτων. Συγκροτούνται οι Επιτροπές Εργασίας, για την καλύτερη προώθηση του σκοπού της Ένωσης βοηθούν το Δ.Σ. στην υλοποίηση των αποφάσεών του και δεν μπορούν να οικειοποιούνται τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. και να ενεργούν χωρίς την έγκριση αυτού. Οι Επιτροπές Εργασίας αυτές λειτουργούν με Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας καταρτιζομένους από το Δ.Σ. και εγκρινόμενους από τη Γ.Σ. , μόνης αρμοδίας και για την τροποποίηση των Εσωτερικών Κανονισμών.
Το Δ.Σ. σε περίπτωση παραβάσεων των μελών μπορεί να επιβάλλει τις παρακάτω πειθαρχικές ποινές : α) Έγγραφη επίπληξη, β} Αυστηρή έγγραφη επίπληξη, γ) Προσωρινή αποβολή μέχρι ενός έτους και δ} Οριστική αποβολή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 Α.Κ. Κάθε μέλος πού διώκεται πειθαρχικά πρέπει να κληθεί σε απολογία, μέοα σε εύλογη προθεσμία, ενώπιον του Δ. Σ. όπου μπορεί να παραστεί για να δώσει τις αναγκαίες εξηγήσεις.

Αν δέν απολογηθεί, τιμωρείται, αναπολόγητο. Την πειθαρχική εξουσία στα μέλη ταυ Δ.Σ. ασκεί η Γενική Συνέλευση.
Οι αποφάσεις του Δ . Σ. καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ. και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη μετά την καθαρογραφή τους από το Πρόχειρο Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ .
Το Δ.Σ. φροντίζει για την επιτυχία των σκοπών της Ένωσης και Την πιστή εφαρμογή του Καταστατικού, Εσωτερικών Κανονισμών και αποφάσεων Γ.Σ. της Ένωσης και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά τη διοίκηση και διαχείριση της συνεπαγόμενον δαπάνες ή νομικές υποχρεώσεις της, καθώς και περί παντός άλλου θέματος μη υπαγομένου στην αρμοδιότητα της Γ.Σ.
Το Δ.Σ. υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα Βιβλία:α)Μητρώο Μελών της Ένωσης,β)Πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων, γ}Πρόχειρο Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ., δ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ. ε) Βιβλίο απαρτίας Γ.Σ. στ) Βιβλίο Πρακτικών και αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων ζ) Βιβλίο Ταμείου της Ένωσης (Εσόδων και Εξόδων) και η) Κτηματολόγιο της Ένωσης , όπου καταχωρούνται τα περιουσιακά στοιχεία της (Βιβλία, έπιπλα κ.λ.π).
Με απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης ορίζονται οι εκπρόσωποι της Ένωσης στη “Νομαρχιακή Πολιτιστική Επιτροπή".


ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 12ο


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. : εκπροσωπεί την Ένωση σε κάθε Δικαστική, Διοικητική ή άλλη Αρχή, καθώς και σε τρίτους. Συμβάλλεται στο όνομα και για λογαριασμό της Ένωσης μετά προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. Συγκαλεί με το Γενικό Γραμματέα τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Καταρτίζει με το Γενικό Γραμματέα την ημερησία διάταξη κάθε συνεδριάσεως, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. όλα γενικά τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής, καθώς και τα πρακτικά του Δ.Σ. Εντέλλεται με χρηματικά εντάλματα τις, κατά τον Προϋπολογισμό, πιστώσεις και πληρωμές. Συντάσσει με το Γενικό Γραμματέα το Διοικητικό Απολογισμό και με το Γενικό Γραμματέα και Ταμία τον Οικονομικό Απολογισμό του έτους που έληξε, καθώς και τον Οικονομικό Προϋπολογισμό του επόμενου έτους και τους υποβάλλει στην τακτική Γ.Σ. προς έγκριση. Επιμελείται για την εκτέλεση και εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ, των Εσωτερικών Κανονισμών της Ένωσης και των Γ.Σ. Ελέγχει ανά πάσα στιγμή το Ταμείον και τα Βιβλία Διαχειρίσεως της Ένωσης και φροντίζει για την ανάπτυξη και προβολή της Ένωσης. Ο Πρόεδρος στις δημόσιες σχέσεις της Ένωσης μπορεί να ορίσει και μέλος του Δ.Σ., για την από κοινού διενέργεια τους. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Απουσιάζοντος του Προέδρου τα καθήκοντα του αναπληρωτού του είναι τα ίδια μετά του Προέδρου.
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. : βοηθεί τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του και τον αναπληρώνει, όταν απουσιάζει ή κωλύεται.
Ο Γενικός Γραμματέας του_ Δ.Σ. : διευθύνει τα Γραφεία της Ένωσης, επιμελείται της τηρήσεως του Αρχείου της και τηρεί το Μητρώο Μελών της. Συντάσσει τα Πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. και τα Πρακτικά των τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων. Διενεργεί την αλληλογραφία και συνυπογράφει μετά του Προέδρου κάθε έγγραφο της Ένωσης. Καταχωρεί στο Πρωτόκολλο Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων, κάθε έγγραφο της Ένωσης. Προσυπογράφει μετά του Προέδρου τα εντάλματα πληρωμής. Συντάσσει από κοινού μετά του Προέδρου την Έκθεση πεπραγμένων , που την υποβάλλουν στο Δ.Σ. και την αναγιγνώσκουν στην ετήσια τακτική Γ.Σ. για έγκριση. Φυλάσσει τη σφραγίδα της Ένωσης και με την υπογραφή του επικυρώνει κάθε απόφαση Δ.Σ. ή Γ.Σ. της Ένωσης. Το Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας.
Ο Ειδικός Γραμματέας : αναπληρώνει το Γενικό Γραμματέα όταν λείπει, και αναλαμβάνει μέρος των υποχρεώσεων του γενικού γραμματέα αν χρειαστεί.
Ο Ταμίας του Δ.Σ. : επιλαμβάνεται των οικονομικών θεμάτων
Της Ένωσης. Ενεργεί εισπράξεις με διπλότυπες αποδείξεις και
Γραμμάτια εισπράξεων, που υπογράφονται από αυτόν και τον Πρόεδρο και πληρωμές με Εντάλματα πληρωμών υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα. Τηρεί το Βιβλίο Ταμείου ( Εσόδων και Εξόδων) , συντάσσει από κοινού μετά του Προέδρου τον ετήσιο Προϋπολογισμό και Απολογισμό του Συλλόγου , πού υποβάλλουν στο Δ.Σ. και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Διευκολύνει την Εξελεγκτική Επιτροπή στον ετήσιον έλεγχον της διαχειρίσεως της Ένωσης δίδοντας τις απαραίτητες εξηγήσεις.Υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Δ. Σ. για έλεγχο το Ταμείο της Ένωσης,σε κάθε περίπτωση που τούτο ήθελε κριθεί απαραίτητο. Καταθέτει σε ένα Υποκατάστημα Τραπέζης Καρδίτσας επ’ ονόματι του Προέδρου και του ονόματος του κάθε διαθέσιμο χρηματικό ποσό,σε κοινό λογαριασμό με την ένδειξη (Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας ) , εκτός από ένα χρηματικό ποσό, το ύψος του οποίου καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Δ.Σ., για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών λειτουργίας της Ένωοης . Αι αναλήψεις γίνονται από τον Ταμία με εγκριτική απόφαση του Δ.Σ. Φροντίζει για την κανονική είσπραξη των συνδρομών των μελών της Ένωσης αυτοπροσώπως ή σε περίπτωση διορισμού Εισπράκτορα με απόφαση του Δ.Σ. Επιμελείται για την κανονική είσπραξη και απόδοση των ετήσιων συνδρομών με υπογεγραμμένες διπλότυπες αποδείξεις και από τον Πρόεδρο, εισάγων τα εισπραττόμενα χρηματικά ποσά στο Ταμείο της Ένωσης με έκδοση συγκεντρωτικού Γραμματίου Εισπράξεως. Ομοίως φροντίζει για την είσπραξη κάθε οικονομικής ενισχύσεως και γενικά κάθε εσόδου της Ένωσης ενημερώνοντας το Δ.Σ. Προτείνει τη διαγραφή των μελών που καθυστερούν την συνδρομή τους πάνω από έτος στο Δ. Σ. και βεβαιώνει στο Βιβλίο απαρτίας μελών Γενικών Συνελεύσεων τα ταμειακώς τακτοποιημένων των παρόντων μελών . Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει μέλος που ορίζεται με απόφαση του Δ. Σ.
Ο Έφορος του Δ.Σ : Επιμελείται τη διαφύλαξη του ιστορικού και λαογραφικού υλικού που συγκεντρώνεται καθώς και κάθε είδους μελέτες, συλλογές, υπομνήματα, σχέδια εισηγήσεων κ.λ.π που παραδίδονται ή αποστέλλονται στην Ένωση. Τηρεί το Βιβλίο Κτηματολογίου, όπου καταχωρεί τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Ένωσης (Βιβλία, έπιπλα κ.λ.π.), και είναι υπεύθυνος για τη διαφύλαξη και διατήρηση της περιουσίας της Ένωσης. Τον Έφορο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ. οριζόμενο από τον Πρόεδρο ή το Δ.Σ.
Οι Σύμβουλοι μετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., υποχρεούνται δε στην εκτέλεση των ειδικών καθηκόντων που τους ανατίθενται από τον Πρόεδρο ή ΤΟ Δ.Σ.
Τα μέλη του Δ.Σ. απαλλασσόμενα των καθηκόντων τους από τη Γ.Σ. ή παραιτούμενα αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειράν εκλογής των. Σε περίπτωση απαλλαγής ή παραιτήσεως περισσοτέρων μελών, μέχρι πέντε, μη υπαρχόντων αναπληρωματικών για κάλυψη των θέσεων τους, συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. χωρίς υπαίτια βραδύτητα μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα για συμπληρωματική εκλογή πέντε τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών μελών.


ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 13ο


Η Εξελεγκτική Επιτροπή , όργανο της Ένωσης, αρμόδιο για την εποπτεία και τον έλεγχο των πράξεων διαχειρίσεως του Δ.Σ., αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2 ) αναπληρωματικά μέλη , που εκλέγονται μαζί με το Δ. Σ. από τη Γ.Σ. κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των Αρχαιρεσιών της Ένωσης, από τους αντιπρόσωπους των μελών, σε κοινό ψηφοδέλτιο με το Δ.Σ., με χωριστή αναγραφή των υποψηφίων για Δ.Σ. και Εξελεγκτική Επιτροπή , με μυστική ψηφοφορία .
Η θητΕία της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι τετραετής. Συγκροτείται σε Σώμα με την εκλογή Προέδρου, Γραμματέα, Μέλους,μέσα σε ένα μήνα από την εκλογή της. Συγκαλείται ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου , τακτικά μια φορά τον χρόνο και έκτακτα οποτεδήποτε απαιτούν τα συμφέροντα της Ένωσης από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή όταν το ζητήσουν έγγραφα πέντε (5) μέλη του Δ.Σ. ή είκοσι (20) μέλη της Ένωσης, με την αναγραφή και των λόγων σύγκλησης αυτής. Οι αποφάσεις της καταχωρούνται στο τηρούμενο Βιβλίο Πράξεων Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει,εάν οι πράξεις του Δ.Σ. από απόψεως νομιμότητας, συμφωνούν με τις διατάξεις του Νόμου, του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ. Υποχρεούται να ελέγξει και να εξετάσει τα έγγραφα και τα λογιστικά Βιβλία και Έντυπα της Ένωσης, τον ετήσιο Απολογισμό και Προϋπολογισμό, το κλείσιμο του Βιβλίου Ταμείου και την ύπαρξη χρηματικού υπολοίπου και καταρτίζει τη σχετική Έκθεση στην οποία αναγράφει αναλυτικά τα αφορώντα την ετήσια κίνηση του Ταμείου, σε έσοδα και έξοδα, χρηματικού υπολοίπου, με υπό δείξεις για την ανάπτυξη των οικονομικών της Ένωσης, την οποία γνωστοποιεί στο Δ.Σ. και υποβάλλεται στη Γ.Σ. , με την ανάγνωση της από κάποιο μέλος της.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 14ο


Η Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης{ Γ.Σ.) αποτελείται από τα μέλη , που έχουν δικαίωμα ψήφου ( ταμειακώς τακτοποιημένα - δίμηνος θητεία μέλους από εγγραφής του μέχρι του χρόνον άσκησης του δικαιώματος ψήφου ) για "εκλέγειν και εκλέγεσθαι". Συνέρχεται η Γ.Σ. τακτικά μία φορά τον χρόνο με από φάση του Δ.Σ. και έκτακτα, όταν αποφασίζει το Δ.Σ. ή ύστερα από έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου ( 1 /5 ) των μελών της Ένωσης στην οποία γράφονται τα αίτια και ο σκοπός συγκλήσεως και τα θέματα που θα συζητηθούν, με υποχρέωση του Δ.Σ. να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε δέκα πέντε: (1 5) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.
Οι τακτικές ετήσιες Γ.Σ. συγκαλούνται μία οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας, τον τελευταίο μήνα κάθε έτους , της διαρκείας του έτους αρχομένης από την ημερομηνία των Αρχαιρεσιών.
Μέσα στη διάρκεια της τετραετούς θητείας του Δ.Σ.,η πρώτη Ετήσια τακτική Γ.Σ. έχει σαν έργο : α) Έκθεση και έλεγχο των πεπραγμένων του Δ.Σ. , β) Απολογισμό οικονομικό του Δ.Σ. προηγούμενου έτους, γ) Έλεγχο Εξελεγκτικής Επιτροπής, έγκριση πεπραγμένων και οικονομικό Απολογισμό Δ.Σ. και απαλλαγή ευθύνης Δ.Σ. για τη διαχειριστική αυτή περίοδο, δ)Έγκριση Προϋπολογισμού επόμενου έτους , ε ) Συζήτηση και έγκριση Προγράμματος εργασιών της Ένωσης για το επόμενο έτος και στ ) Κάθε άλλο θέμα που αναγράφεται στην πρόσκληση της Γ. Σ. Η δεύτερη και τρίτη ετήσια τακτική Γ.Σ. έχει σαν έργο όλα να παραπάνω θέματα και η τέταρτη όλα τα παραπάνω θέματα και Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Η Γ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για θέματα της ημερησίας διάταξης με την παρουσία των μισών συν ένα ( 50 ο/ο + 1 ) των εγγεγραμμένων μελών , τα οποία πρέπει να είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γ.Σ. συγκαλείται εκ νέου μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ημερομηνία της Γ.Σ. που ματαιώθηκε, με τα ίδια θέματα Ημερησίας Διάταξης και έχει απαρτία, όταν παρευρίσκονται το 1/3 των αντιπροσώπων. Σε περίπτωση που και η επαναληπτική δεν έχει απαρτία , συγκαλείται εκ νέου η Γ.Σ. μέσα σε ένα (1) μήνα, η οποία έχει απαρτία με ποσοστό παρευρισκομένων αντιπροσώπων 5Ο ο/ο συν ένα κ.λ.π.
Η πρόσκληση της Γ.Σ. γίνεται με την αναγγελία της στον ημερήσιο τοπικό τύπο και τοιχοκόλληση στα Γραφεία της Ένωσης ή και αποστολή ατομικών προσκλήσεων για τα μέλη/ πριν από οκτώ (8) ημέρες από την ημερομηνία συγκλήσεώς της. Απόφαση για θέματα μη περιλαμβανόμενα στην πρόσκληση είναι άκυρη.
Για τη διαπίστωση της απαρτίας της Γ.Σ., τα παρόντα μέλη υπογράφουν στο Βιβλίο ελέγχου απαρτίας Γ. Σ., όπου ο Ταμίας βεβαιώνει ενυπόγραφα τον αριθμό των εγγεγραμμένων μελών και των ταμειακώς τακτοποιημένων παρόντων μελών.
Η Γ.Σ.αποτελεί το ανώτατο όργανο της Ένωσης και αποφασίζει σαν κυρίαρχο Σώμα για κάθε υπόθεση, που αφορά την Ένωση με απόλυτη πλειοψηφία, των παρόντων και ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Εκλέγει τα μέλη του Δ. Σ., που είναι ένδεκα ( 11 ) τακτικά και πέντε (5) αναπληρωματικά και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής πού είναι τρία (3) τακτικά και δυο (2) αναπληρωματικά, εκλεγόμενα ανάλογα με τον αριθμό ψήφων που λαμβάνει κάθε υποψήφιος. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η σειρά επιτυχίας γίνεται με κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.
Της Γ. Σ. προεδρεύει, στην αρχή της συνεδριάσεως, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., που μετά την διαπίστωση της απαρτίας προτείνει στη Γ.Σ. να εκλέξει τριμελές προεδρείο από τα μέλη της Γ.Σ. (Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα), που εκλέγεται από την ίδια τη Γ.Σ., με φανερή ψηφοφορία, χωρίς να αποκλείονται τα μέλη της Γ.Σ. που έχουν την ιδιότητα του αντιπροσώπου. Κάθε μέλους οι αντιπρόσωποι παρίστανται και ψηφίζουν αυτοπρόσωπα και δεν επιτρέπεται η εκπροσώπηση του στη Γ.Σ.
Οι συζητήσεις και αποφάσεις των Γ. Σ . γράφονται συνοπτικά από το Γραμματέα του Προεδρείου στο Βιβλίο πρακτικών των Γ.Σ. και υπογράφονται από τα μέλη του Προεδρείου.
Οι ψηφοφορίες στη Γ.Σ. είναι φανερές και μυστικές. Φανερή ψηφοφορία ενεργείται με ανάταση ή ανύψωση των χεριών ή με ονομαστική ψηφοφορία. Μυστική ψηφοφορία ενεργείται με ψηφοδέλτιο. Για ζητήματα που αφορούν εκλογές , εμπιστοσύνη στη διοίκηση, προτάσεις μομφής, οι ψηφοφορίες γίνονται μυστικές.
Των Αρχαιρεσιών της Γ.Σ. για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Εξελεκτικής Επιτροπής , επιλαμβάνεται η Εφορευτική Επιτροπή εκλεγόμενη από τη Γ.Σ., είναι τριμελής και αποκλειστικό σκοπό έχει τη διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών, σύμφωνα με το Καταστατικό της Ένωσης. Σαν μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής απαγορεύεται να εκλεγούν μέλη του απερχομένου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής, ούτε έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για Δ.Σ και Εξελεγκτική Επιτροπή.
Υποψηφιότητες για το Δ.Σ και την Ε.Ε. της Ένωσης υποβάλλονται εγγράφως μία εβδομάδα πριν από την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ, κατά την οποία διενεργούνται οι Αρχαιρεσίες στο Δ.Σ. το οποίο συνέρχεται δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ. και συντάσσει κοινό ψηφοδέλτιο , με ξεχωριστή αναγραφή των υποψηφίων για Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.), κατά αλφαβητική σειρά των υποψηφίων. Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής παραλαμβάνει το συνταχθέν κοινό ψηφοδέλτιο και ανακοινώνει τα ονόματα των υποψηφίων. Η Εφορευτική Επιτροπή επικυρώνει το συνταχθέν ψηφοδέλτιο , το οποίο στη συνέχεια προμηθεύει στα παρόντα μέλη, συνοδευόμενο με φάκελλο σφραγισμένο με τη σφραγίδα της Ένωσης, προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα της ψήφου των. Οι ψηφίζοντες αποσύρονται σε ειδικά διασκευασμένο χώρο "παραβάν", όπου και ψηφίζουν για μεν το Δ. Σ. από ένα ( 1 } μέχρι οκτώ (8) πρόσωπα, για δε Εξελεγκτική Επιτροπή από ένα (1) μέχρι δύο (2) πρόσωπα. Εσωκλείουν το ψηφοδέλτιο στο φάκελο, τον ρίχνουν στη κάλπη και υπογράφουν στην Κατάσταση ψηφισάντων μελών.
Η Γ.Σ. έχει δικαίωμα, μετά από αίτηση τους, να εγγράψει συλλόγους που επιθυμούν να εγγραφούν στην Ένωση σαν μέλη,εφόσον πληρούν τους όρους εγγραφής τους κατά το άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού, τα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Γ. Σ. , χωρίς όμως να έχουν το δικαίωμα "εκλέγειν και εκλέγεσθαι". Το δικαίωμα αυτό αποκτούν μετά από παρέλευση δύο (2) μηνών από την κατά τον τρόπο αυτό εγγραφή τους.
Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στις Γ.Σ. μη μελών της Ένωσης.


ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 15ο


Οι πόροι της Ένωσης είναι :
α) Το δικαίωμα εγγραφής και οι συνδρομές των μελών.
3) Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και κληροδοτήματα καθώς και ενισχύσεις τρίτων, περί της αποδοχής των οποίων αποφαίνεται το Δ.Σ.
γ) Έσοδα από εισπράξεις από τις διοργανώσεις εορτών,, συνεστιάσεων, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, λαχειοφόρων αγορών κ.λ.π.
δ)Έσοδα από την έκδοση του περιοδικού και γενικά από εκ δόσεις της Ένωσης.
ε) Έσοδα εκ Κρατικών επιχορηγήσεων, εισφορών Δήμων, Κοινοτήτων, διαφόρων Οργανισμών, Νομικών Προσώπων, Τραπεζών κλπ
στ) Κάθε απρόβλεπτο έσοδο νόμιμα περιερχόμενο στην Ένωση


ΔΩΡΗΤΕΣ. ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ - ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Άρθρο 16ο


Δωρητές της Ένωσης : ονομάζονται με απόφαση του Δ.Σ. οι προσφέροντες σ ΄ αυτή χρηματικά ποσά, αντικείμενα ή άλλες αξίες από 150,ΟΟ ΕΥΡΩ έως 600,00 ΕΥΡΩ.
Μεγάλοι_ Δωρητές της Ένωσης : ονομάζονται με απόφαση του Δ.Σ. οι προσφέροντες χρηματικά ποσά , αντικείμενα ή άλλες αξίες από 600,00 ΕΥΡΩ έως 2000,00 ΕΥΡΩ.
Ευεργέτες της Ένωσης: ανακηρύσσονται με πρόταση του Δ.Σ. και έγκριση της Γ.Σ. οι προσφέροντες χρηματικά ποσά, αντικείμενα ή άλλες αξίες από 2000,00 ΕΥΡΩ έως 3000,00 ΕΥΡΩ.
Μεγάλοι ευεργέτες της Ένωσης : ανακηρύσσονται με πρόταση του Δ.Σ. και έγκριση της Γ.Σ. οι προσφέροντες χρηματικά ποσά, αντικείμενα ή άλλες αξίες άνω των 3000,00 ΕΥΡΩ
Τα ποσά που αναφέρονται παραπάνω, μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με απόφαση της Γ.Σ.
Τα ονόματα των Δωρητών και Ευεργετών της Ένωσης αναγράφονται χρονολογικά σε ειδικές στήλες στα Γραφεία της Ένωσης μάλιστα για τους μεγάλους ευεργέτες αναρτάται και φωτογραφία τους στα παραπάνω Γραφεία,όπου με πρόταση του Δ.Σ. και έγκριση της Γ.Σ. μπορούν να αναρτηθούν και φωτογραφίες προσώπων, που η προσφορά τους στην Ένωση υπήρξε αποδεδειγμένα άξια διακεκριμένης τιμής.
Με τη μέριμνα του Δ. Σ. στα έντυπα τα εκδιδόμενα από την Ένωση δημοσιεύονται και τα ονόματα δωρητών και ευεργετών, καθώς και φωτογραφίες των ευεργετών.
Το Δ.Σ. με απόφαση του, σε ένδειξη εξόχου τιμής, μπορεί να απονείμει τίτλους και διακρίσεις , σε μέλη και μη μέλη της Ένωσης, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, παρέχοντα ή δυνάμενα να παράσχουν ιδιάζουσες σημαντικές υπηρεσίες υλικές ή και ηθικές στην Ένωση. Τίτλοι πού μπορεί να απονεμηθούν είναι: η του επίτιμου προέδρου, αντιπροέδρου και μέλους.
Χρυσό μετάλλιο της Ένωσης: το σχέδιο,ο τύπος και το μέγεθος του οποίου θέλει καθορισθεί με απόφαση του Δ.Σ . , αποτελεί την ανωτάτη τιμητική διάκριση της Ένωσης, απονέμεται με πρόταση
του Δ. Σ. και έγκριση της Γ. Γ. σε εντελώς ειδικές περιπτώσεις.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17ο


Η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού γίνεται με απόφαση εκτάκτου Γ. Σ., απόφαση λαμβανομένη με πλειοψηφία των μισών και ένα μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και με πλειοψηφία των 3/4 ίων παρόντων μελών σε Γ. Σ. , που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό.
Η διάρκεια του Σωματείου είναι απεριόριστη.
Η Ένωση διαλύεται με απόφαση της Γ.Σ,συγκαλουμένης απόκλειστικά για τον σκοπό αυτό, με την παρουσία των μισών συν 1 των εγγεγραμμένων μελών,με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων και ψηφιζόντων μελών.
Μετά τη διάλυση της Ένωσης τα περιουσιακά της στοιχεία περιέρχονται εξίσου στους συλλόγους - μέλη της Ένωσης.
Περιπτώσεις μη ρυθμιζόμενες και μη προβλεπόμενες από το παρόν Καταστατικό, καθορίζονται από τις Γ.Σ. στο πλαίσιο του παρόντος Καταστατικού και των κεΙμένων διατάξεων του Αστικού Κώδικα και των Νόμων περί Σωματείων.


ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΑΡΘΡΟ


Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από δέκα επτά (17) και ένα ακρατελεύταιον άρθρα, συντάχθηκε σύμφωνα με το Νόμο, μετά από τις τροποποιήσεις που έγιναν, ψηφίστηκαν και εγκρίθηκαν άρθρο προς άρθρο και στο σύνολό τους, από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης, που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό στη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών,που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2005 και ώρα 10.30 το πρωί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρδίτσας και αποτελεί το νέο κωδικοποιημένο καταστατικό της "Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας", που θα ισχύσει από την εγγραφή του τροποιηθέντος τούτου Καταστατικού στα τηρούμενα Βιβλία Σωματείων του Πρωτοδικείου Καρδίτσας και υπογράφεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

 

Καρδίτσα 13 Νοεμβρίου 2005

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΜΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ                          ΒΑΣΩ ΚΟΖΙΟΥΕπιστροφή στην κορυφή της σελίδας